Obituary: Alasdair Houston MBE

Alasdair Houston with Charolais