Seonaid Aitken Ensemble ready for new release

The Seonaid Aitken Ensemble